Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl

TOP | Outsourcing 360°

monitoring prywatny a RODO

RODO a monitoring prywatny – co musisz wiedzieć, zakładając kamery na swojej posesji?

Monitoring na własnej posesji – zasady związane z sąsiedztwem

Monitorowanie prywatne na własnej posesji staje się coraz bardziej popularne w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed kradzieżami, włamaniami i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Kamery są instalowane, aby chronić nasz majątek i czuć się pewniej w naszym domu. Jednakże, korzystając z monitoringu na swojej posesji, musimy pamiętać o pewnych zasadach związanych z sąsiedztwem.

Może wydawać się, że przepisy RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) nie mają wpływu na prywatny monitoring. W końcu, rejestrowanie obrazu z kamer umieszczonych na naszej własnej posesji jest kwestią osobistą, a my mamy prawo do ochrony naszego mienia. Niemniej jednak, istnieją określone przypadki, w których monitoring prywatny podlega regulacjom związanym z ochroną danych osobowych. Co więcej, istnieją pewne obowiązki, które na nas spoczywają w związku z RODO.

Przede wszystkim, istotne jest, aby nasze kamery nie naruszały prywatności naszych sąsiadów. Oznacza to, że nie możemy nagrywać obrazów osób przebywających na ich posesjach czy przestrzeni publicznej, takiej jak chodniki, ulice czy tereny dostępne dla przechodniów. Właściciel monitoringu jest traktowany jako administrator danych osobowych, więc ma obowiązek określenia celu zbierania danych (czyli obrazu) oraz okresu przechowywania tych danych. Nagrane materiały można wykorzystywać wyłącznie w celu ochrony osób i mienia, na przykład jako dowód w przypadku kradzieży lub uszkodzenia mienia przed sądem.

Jeśli nasze kamery obejmują również fragment przestrzeni publicznej, musimy również poinformować innych o monitoringu. Nasza posesja powinna być odpowiednio oznaczona, aby osoby, które wchodzą na teren objęty monitoringiem, wiedziały o jego istnieniu i celu.

RODO nakłada na nas obowiązek zabezpieczenia sprzętu i nagrań przed dostępem osób nieupoważnionych. To oznacza, że musimy zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby dane nie wpadły w niepowołane ręce. Osoby, których dane osobowe widnieją na nagraniach, mają prawo żądać dostępu do tych nagrań, co może mieć znaczenie w przypadku interwencji Policji lub w przypadku roszczeń związanych z jakimś zdarzeniem.

Warto pamiętać, że chociaż montowanie kamer na swojej posesji w celach bezpieczeństwa jest legalne, to monitorując swoje otoczenie, musimy szanować prywatność innych osób i działać zgodnie z przepisami RODO. Właściwie informując i respektując prywatność naszych sąsiadów, możemy w pełni cieszyć się korzyściami płynącymi z prywatnego monitoringu.

Kamera na prywatnej posesji a przepisy RODO

Monitoring na prywatnej posesji może być zamontowany przez każdego, kto czuje się zagrożony pod względem swojego bezpieczeństwa. Oczywiście, istnieje pewna kluczowa zasada, którą należy przestrzegać – urządzenia monitorujące nie powinny ingerować w prywatność naszych sąsiadów. To oznacza, że kamery nie mogą nagrywać osób na sąsiednich podwórkach ani w przestrzeni publicznej, takiej jak chodniki, ulice czy obszary uczęszczane przez pieszych.

Wprowadzenie przepisów RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) w 2018 roku wprowadziło zamieszanie w kwestii prywatnego monitoringu. Zgodnie z tymi przepisami, właściciel monitoringu rejestrującego osoby inne niż domownicy, „ma takie same obowiązki jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe”. Dotyczy to art. 2 ust. 2. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W praktyce oznacza to, że właściciel kamer, traktowany jako administrator danych osobowych, musi jasno określić cel zbierania danych (czyli obrazu) oraz okres przechowywania tych danych. Nagrane materiały mogą być wykorzystywane tylko w celu ochrony osób i mienia, na przykład jako dowód w przypadku kradzieży, rabunku lub zniszczenia mienia, który może posłużyć przed sądem. Jest jednak zabronione umieszczanie nagrań dotyczących sytuacji na chodniku, ulicy czy na podwórku sąsiadów w Internecie lub w inny sposób publicznie udostępniać takie dane.

Warto podkreślić, że przepisy RODO nie zakazują korzystania z kamer na naszym podwórku w przypadku osób trzecich, które przebywają w naszym domu za naszą zgodą, na przykład ekipy remontowej, opiekunki czy gości. Ważnym dodatkowym obowiązkiem właściciela monitoringu jest zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie sprzętu i nagrań, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

Podsumowując, prywatny monitoring na posesji może być stosowany w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, ale musimy przestrzegać zasad związanych z ochroną prywatności innych osób i postanowień RODO. Zachowując odpowiednią ostrożność, możemy korzystać z monitoringu, jednocześnie szanując prawa i dobra naszych sąsiadów.

Prywatny monitoring a RODO

Instalowanie prywatnych urządzeń monitorujących posesje może budzić wątpliwości pod względem zgodności takich praktyk z potocznie nazywanym RODO, czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1). 

Już na samym wstępie należy odesłać do treści art. 2 ust. 2 lit. c w/w rozporządzenia, gdzie wprost wskazane jest, że niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych m.in. przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, a zatem np. monitorowania swojej posesji ze względów bezpieczeństwa. 

Jak wynika z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z wymienionych w tym artykule warunków. Do warunków tych należą m.in. przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku przez podmioty sektora prywatnego należy wskazać zatem przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, uznając zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem za prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych. Potwierdził to zresztą Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-212/13 Rynes5, gdzie stwierdzono, że ochrona osób i mienia może być uznana za uzasadniony interes administratora dla przetwarzania danych osobowych osób trzecich. 

Podsumowując, właściciel posesji z prywatnym monitoringiem nie ma żadnych obowiązków na gruncie unormowań RODO. Fakt umieszczenia zewnętrznej kamery na własnej posesji i przeglądanie oraz ewentualnie przechowywanie, przez pewien czas, nagrań z tej kamery przez użytkownika, nie rodzi żadnych obowiązków w kontekście RODO. Oczywiście należy mieć na uwadze, że regulacje RODO są w dalszym ciągu regulacjami w miarę nowymi i praktyka orzecznicza w tym zakresie nadal się kształtuje.

RODO a obowiązki związane z monitoringiem prywatnym

Jeśli kamery na Twojej posesji obejmują również fragment przestrzeni publicznej, stajesz się administratorem danych osobowych i musisz przestrzegać przepisów wynikających z RODO. Są to obowiązki, do których należy m.in.:

  • Informowanie o kamerach – oznacz swój teren w widoczny sposób i poinformuj innych, że prowadzisz monitoring swojej posesji (wskaż m.in. w jakim celu ją monitorujesz)
  • Określenie czasu przechowywana nagrań – jako administrator danych odpowiadasz za bezpieczeństwo danych osobowych. Im krócej będziesz je przechowywać, tym mniej danych musisz zabezpieczać.
  • Zabezpieczenie sprzętu i nagrań – kamery, urządzenia oraz systemu monitoringu powinny gwarantować ochronę danych osobowych i chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Zapewnienie dostępu do danych – osoby, których dane osobowe widnieją na nagraniach, mają prawo dostępu do nich. Podobnie jak Policja lub ubezpieczyciel, którzy mogą wykorzystać zapisy z kamer w związku z zaistniałym przestępstwem lub wypadkiem.

Przydatne informacje

Post a Comment