Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl

TOP | Outsourcing 360°

Sprzątanie w dobie pandemii COVID-19.

Obecność wirusa SARS-CoV-2 została wykryta w wydzielinach górnych i dolnych dróg oddechowych i kale. Za główną drogę przenoszenia uważa się drogę kropelkową z dróg oddechowych lub osadzanie się na powierzchni śluzówki. RNA wirusa wykryto we krwi, ale obecnie brak dowodów, aby SARS-CoV-2 mógł być przenoszony poprzez kontakt z krwią

Kolejnym sposobem przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 jest kontakt z przedmiotami skażonymi przez obecność wirusa utrzymującego się na powierzchniach takich przedmiotów Rozważano również transmisję drogą fekalno-oralną i powietrzną, ale ich rola w przenoszeniu SARS-CoV-2 jest obecnie nieznana. W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia za pośrednictwem skażonych przedmiotów niezbędne jest określenie procedur prawidłowej dezynfekcji pomieszczeń i otoczenia, które mogły zostać zakażone wirusem SARS-CoV-2.

 W najnowszych publikacjach określono zdolność przetrwania SARS-CoV-2 na różnych powierzchniach. Według van Doremalen i in. stabilność wirusa SARS-CoV-2 wynosi do trzech godzin w aerozolu w powietrzu, do czterech godzin na powierzchniach miedzianych, do 24 godzin na kartonie i od dwóch do trzech dni na powierzchniach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, aczkolwiek ze znacznie zmniejszonym mianem. Dane te są porównywalne z wynikami stabilności uzyskanymi dla SARS-CoV-1. Wyniki te powstały w rezultacie doświadczeń przeprowadzonych w środowisku kontrolowanym i należy je przyjmować z ostrożnością w odniesieniu do środowiska rzeczywistego.

Ponadto w pomieszczeniach chorych na COVID-19 wykryto różne poziomy skażenia, od 1 na 13 do 13 na 15 próbek, które przed odkażeniem dawały wynik pozytywny na SARS-CoV-2. W badaniach tych próbki powietrza nie wykazały skażenia, ale wynik jednej próbki pobranej z powierzchni wywietrznika był dodatni, co potwierdza, że cząsteczki wirusa mogą być przenoszone drogą powietrzną i osadzać się na powierzchniach [4,5].

W badaniu skażenia otoczenia w chińskim szpitalu podczas epidemii COVID-19 wykryto SARS-CoV-2 w próbkach ze specjalnych oddziałów intensywnej terapii (OIT) dla pacjentów COVID-19, położniczego oddziału izolacyjnego COVID-19 oraz specjalnego oddziału izolacyjnego COVID-19. SARS-CoV-2 wykryto również na takich przedmiotach jak: drukarki samoobsługowe używane przez pacjentów do samodzielnego drukowania wyników badań, klawiatury i klamki w drzwiach. Wirus był wykrywany najczęściej na rękawiczkach (15,4% próbek), a rzadko na osłonach oczu (1,7%) [6]. Dowody te wskazują na obecność SARS-CoV-2 w otoczeniu chorego z COVID-19, wzmacniając tym samym przekonanie, że przedmioty skażone odgrywają rolę w przenoszeniu SARS-CoV-2; jednak istotność tej drogi transmisji w porównaniu z bezpośrednim narażeniem na kropelki z dróg oddechowych jest nadal niejasna.

Środki dezynfekcyjne

Środki dezynfekcyjne klasyfikowane są jako produkty biobójcze i regulowane rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR) (UE) nr 528/2012 [7] w celu zapewnienia właściwej oceny ryzyka przed wprowadzeniem ich do obrotu w państwach UE/EOG.

Obecnie w odniesieniu do większości produktów dezynfekcyjnych dostępnych na rynku Unii Europejskiej, do odkażania SARS-CoV-2 mają zastosowanie przepisy przejściowe rozporządzenia BPR, określone w art. 89 [7]. Oznacza to, że większość środków dezynfekcyjnych jest wprowadzana do obrotu z zastrzeżeniem przepisów krajowych, do czasu zakończenia oceny zawartej(-ych) w nich substancji czynnej(-ych) w ramach unijnego programu przeglądu.

Zasadniczo wykazano, że środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) istotnie redukują zakaźność wirusów osłonkowych, takich jak SARS-CoV-2, w stężeniach 70-80% przy jednominutowym czasie ekspozycji [8,9]. Jednakże etanol nie został jeszcze zatwierdzony w ramach BPR, a zatem produkty biobójcze na bazie etanolu nie są dozwolone na mocy BPR, jednak są dostępne w ramach środków przejściowych. Większość państw członkowskich nie posiada systemu wydawania pozwoleń lub rejestracji produktów w ramach środków przejściowych, a zatem nie dysponuje wyczerpującym przeglądem produktów odkażających dostępnych na ich rynkach.

Produkty biobójcze o działaniu wirusobójczym, na które wydano zezwolenia w ramach rozporządzenia BPR są skuteczne w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2. Dotyczy to również produktów stosowanych jako środki higieniczne do dezynfekcji rąk i skóry, które wskazują, że mają ograniczone działanie wirusobójcze lub działają tylko przeciwko wirusom osłonkowym.

Więcej informacji oraz orientacyjną listę zatwierdzonych produktów do dezynfekcji można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA): www echa.europa.eu/covid-19.

Sprzątanie pomieszczeń niezwiązanych z opieką zdrowotną

W przypadku, gdy podejrzewany lub potwierdzony przypadek COVID-19 znajdował się w określonym miejscu (np. poczekalnia publiczna, pomieszczenia biurowe, pokój hotelowy, a także zwykłe pomieszczenie mieszkalne do samoizolacji), należy najpierw dobrze przewietrzyć je świeżym powietrzem przez minimum 1 godzinę, a następnie starannie umyć neutralnym detergentem, a następnie odkazić powierzchnie przy użyciu środka dezynfekującego o działaniu przeciwwirusowym.

Procedura czyszczenia, stosowanie środków dezynfekcyjnych i czyszczenie tekstyliów powinny być zgodne z instrukcjami podanymi w rozdziale powyżej dotyczącym placówek służby zdrowia (patrz również Tabela 1).

Zaleca się stosowanie jednorazowego sprzętu czyszczącego.

Personel zajmujący się czyszczeniem środowiska w miejscach publicznych po obecności podejrzanej lub potwierdzonej osoby z COVID-19 powinien nosić środki ochrony indywidualnej (PPE) w następujący sposób:

  • maska chirurgiczna
  • kombinezon i fartuch foliowy jednorazowego użytku
  • rękawiczki.

Takie same procedury stosuje się w przypadku czyszczenia pomieszczenia domowego, w którym pacjent COVID-19 przebywał w izolacji. Osoba sprzątająca powinna nosić rękawice i maskę chirurgiczną.
Higiena rąk powinna być wykonywana każdorazowo po zdjęciu rękawic lub maski chirurgicznej.

Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do zmieszanych odpadów.

Sprzątanie placówek opieki zdrowotnej

Placówki opieki zdrowotnej (pomieszczenia dla pacjentów, poczekalnie, sale zabiegowe, sale reanimacyjne), w których był badany lub był hospitalizowany podejrzany lub potwierdzony przypadek COVID-19, powinny być najpierw dobrze wywietrzone.
Pomieszczenia, w których wykonywano zabiegi generujące aerozol (AGP) (wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego, intubacja, podawanie leków nebulizowanych, bronchoskopia, itp.), przed oczyszczeniem i przyjęciem nowego(ych) pacjenta(ów) muszą być wietrzone świeżym powietrzem przez 1-3 godziny, jeśli nie funkcjonują w warunkach podciśnienia.

W budynkach, w których nie ma możliwości otwarcia okien, a system wentylacyjny funkcjonuje w obiegu zamkniętym, należy stosować wysokosprawną filtrację powietrza z cząstek stałych (HEPA) z powietrza recyrkulowanego. Inne możliwości mogą obejmować, po uzyskaniu fachowej porady inżynierskiej: umieszczenie tymczasowych filtrów HEPA w otworach wentylacyjnych i wywiewach w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci COVID-19 lub zastosowanie przenośnego systemu filtracji powietrza HEPA umieszczonego w bliskiej odległości od miejsca pobytu pacjenta.

Po zakończeniu wietrzenia należy starannie wyczyścić wyżej wymienione miejsca neutralnym detergentem, a następnie odkazić powierzchnie za pomocą środka dezynfekującego o działaniu przeciwwirusowym. Kilka produktów o działaniu wirusobójczym jest dopuszczonych do obrotu na rynkach krajowych i może być stosowanych zgodnie z instrukcjami producenta. Alternatywnie zaleca się stosowanie 0,05% roztwór podchlorynu sodu (NaClO)1 (w rozcieńczeniu 1:100, jeśli stosowany jest wybielacz domowy, który standardowo jest dostępny w stężeniu 5%). W przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone działaniem podchlorynu sodu, do odkażania można stosować produkty na bazie etanolu (co najmniej 70%) po wstępnym oczyszczeniu neutralnym detergentem.

Czyszczenie toalet, umywalek i urządzeń sanitarnych należy wykonywać ostrożnie, unikając rozprysków. Dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zwykłym czyszczeniu przy użyciu środka dezynfekującego o działaniu przeciwwirusowym lub 0,1% roztworu podchlorynu sodu.

Wszystkie tekstylia (np. ręczniki, pościel, zasłony, itp.) powinny być prane w gorącej wodzie (90°C) przy użyciu zwykłego środka piorącego. Jeżeli ze względu na właściwości materiału nie można zastosować gorącej wody, do cyklu prania należy dodać wybielacz lub inne detergenty piorące przeznaczone do odkażania tekstyliów.
Zaleca się stosowanie jednorazowych materiałów czyszczących (np. ręczników jednorazowych). Jeżeli materiały czyszczące jednorazowego użytku nie są dostępne, materiał czyszczący (szmatka, gąbka itp.) powinien być umieszczony w roztworze dezynfekującym o działaniu przeciwwirusowym lub w 0,1% roztworze podchlorynu sodu. Jeżeli żaden z tych roztworów nie jest dostępny, materiał należy wyrzucić i nie używać go ponownie.
Zaleca się stosowanie różnego sprzętu do sprzątania różnych pomieszczeń placówek służby zdrowia.

W przypadku niedostatecznej ilości dostępnego sprzętu do sprzątania, proces czyszczenia należy rozpocząć od obszarów najczystszych, przechodząc do obszarów najbardziej zabrudzonych (np. obszar, w którym wykonano AGP).
Pracownicy zajmujący się sprzątaniem pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej powinni nosić środki ochrony indywidualnej. Ze względu na obecne niedobory środków ochrony indywidualnej sugeruje się stosowanie poniższego minimalnego zestawu środków ochrony indywidualnej do sprzątania obiektów opieki zdrowotnej, które mogą być skażone SARS-CoV-2:

• maska chirurgiczna

• jednorazowy długi fartuch wodoodporny z długim rękawem

• rękawiczki.

Przy czyszczeniu pomieszczeń, w których wykonano AGP, należy uwzględnić zastosowanie maski z filtrem (FFP) klasy 2 lub 3. Należy również rozważyć stosowanie rękawic o dużej wytrzymałości.
Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, należy dokładnie umyć ręce.
Pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami powinni nosić środki ochrony indywidualnej. Odpady powinny być traktowane jako skażone odpady kliniczne kategorii B (UN3291) [10] oraz unieszkodliwiane zgodnie z polityką zakładu opieki zdrowotnej i lokalnymi przepisami.

Zasady sprzątania wszystkich pomieszczeń podczas pandemii COVID-19

Podczas sprzątania pomieszczeń użyteczności publicznej zaleca się wymianę sprzętu do sprzątania pomiędzy pomieszczeniami użyteczności publicznej, a pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników i postępowanie według następujących wytycznych:

Często dotykane powierzchnie powinny być czyszczone tak często, jak to możliwe (przynajmniej codziennie a jeśli to możliwe – częściej). Przykładami takich powierzchni są gałki i klamki drzwiowe, krzesła i podłokietniki, blaty, włączniki światła, poręcze, krany z wodą, przyciski w windach, itp.

Do czyszczenia powierzchni w pomieszczeniach ogólnych (tzn. w pomieszczeniach, w których nie przebywał podejrzewany lub potwierdzony przypadek COVID-19) powinno być wystarczające zastosowanie neutralnego detergentu.
Należy starannie sprzątać toalety publiczne, umywalki i urządzenia sanitarne publicznego użytku (np. w centrach handlowych, na lotniskach itp.). Należy rozważyć zastosowanie środka dezynfekcyjnego o działaniu przeciwwirusowym, np. 0,1% podchlorynu sodu, lub innych certyfikowanych produktówSARS-CoV-2 wirusobójczych, zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez producenta

Pracownicy zajmujący się sprzątaniem pomieszczeń powinni nosić środki ochrony indywidualnej w trakcie czynności sprzątania. Użycie zwykłego zestawu PPE (np. kombinezonu – który jest zdejmowany i często prany w ciepłej wodzie oraz rękawic) jest wystarczające do ochrony podczas czyszczenia ogólnodostępnych pomieszczeń.

Sprzęt i materiały stosowane do sprzątania powinny być odpowiednio czyszczone (patrz Tabela 1) po zakończeniu każdego etapu sprzątania.

Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, należy dokładnie umyć ręce.
Odpady powstałe podczas czyszczenia powinny być umieszczone w osobnym worku, który można wyrzucić do odpadów zmieszanych.

 

Post a Comment