Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl
  /  Ochrona   /  Ochrona placu budowy
z

Ochrona placu budowy

Ochrona i monitoring placu budowy

Zabezpieczenie placu budowy – jakie przepisy regulują tę kwestię?

Plac budowy to wydzielony i ogrodzony teren, na którym prowadzone są prace budowlane, polegające na wznoszeniu, przebudowie lub rozbiórce obiektów. Kwestię jego organizacji i zagospodarowania porusza wiele zapisów prawnych. Odpowiednie zabezpieczenie budowy gwarantuje nie tylko brak naruszeń formalnych, ale przede wszystkim ochronę mienia, zdrowia i życia.
Najważniejsze kwestie dotyczące tego, jak zorganizować plac budowy, regulują przepisy Prawa budowlanego. Informacje o tym, jak zabezpieczyć plac budowy, można znaleźć w następujących aktach prawnych:
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Kto odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy?
Nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem placu budowy należy do kierownika budowy, przejmującego obowiązki inwestora i reprezentującego go w bezpośredni sposób. Do jego najważniejszych zadań w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków pracy należą:
• sporządzenie lub zlecenie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ),
• przejęcie od inwestora i zabezpieczenie placu budowy,
• geodezyjne wytyczenie obiektu, organizacja placu budowy i kierowanie budową obiektu zgodnie z przepisami prawnymi, techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę,
• koordynowanie działań gwarantujących przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz eliminujących związane z nimi zagrożenia,
• podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom postronnym,
• wstrzymanie prac budowlanych w sytuacji zagrożenia i natychmiastowe zawiadamianie o tym właściwego organu.

DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1. Ogrodzenie placu budowy

• Teren: budowy, robót, bazy, wytwórni, kopalni kruszyw, placu składowego należy ogrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych.
Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy to również prawidłowe składowanie materiałów budowlanych. Przepisy BHP zalecają, aby były one przechowywane w odległości przynajmniej 0,75 m od krawędzi ogrodzenia – dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko kradzieży. Wartościowe sprzęty i narzędzia najlepiej przechowywać w zamykanych na kłódkę kontenerach.

• Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub terenu robót nie jest możliwe, należy zapewnić inne skuteczne środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wejściu osób postronnych na teren budowy lub teren robót.
• Hierarchia stosowania zabezpieczeń:
– otoczenie terenu budowy lub terenu robót ogrodzeniem pełnym, o wysokości minimum 1,5 m – budowy i roboty kubaturowe,
– zastosowanie zapór i barier drogowych – budowy i roboty drogowe,
– ustawienie tablic ostrzegawczych i znaków drogowych zakazu.
• W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy: dla ruchu pieszego i dla pojazdów mechanicznych
• Bramy wjazdowe należy wyposażyć w szlabany lub rozwiązanie
równoważne spełniające tę samą funkcję.
• Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
• Na ogrodzeniu terenu budowy, w odległości nie większej niż 15 m,
należy umieścić tablice ostrzegawcze.
• Ogrodzenie terenu budowy można oznakować logotypami i banerami.

2. Zabezpieczenie stref niebezpiecznych

• Strefy niebezpieczne (roboty gwarancyjne, naprawcze, krótkotrwałe)
należy wygrodzić (taśmy ostrzegawcze) i oznakować znakami bezpieczeństwa.
• Na ogrodzeniu budowy, gdzie może dojść od jego przekroczenia przez hak żurawia wieżowego lub szynowego, należy co 6 m zamontować
czerwone światła ostrzegawcze, zasilane napięciem 24 V
Jeśli istnieje ryzyku upadku przedmiotów z wysokości, ciągi komunikacyjne: piesze i drogowe należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi

3. Zapewnienie ochrony placu budowy

• Jednym z elementów zabezpieczenia budowy jest możliwość skorzystania z usług firm ochroniarskich jako stałego nadzoru.
• W przypadku korzystania z usług firmy ochroniarskiej należy zapewnić posterunki ochrony przy wjazdach i wyjazdach z placu budowy.
• Należy zapewnić sprawną komunikację pracowników nadzoru
z pracownikami ochrony – telefoniczną, radiową lub poprzez CB.
• Ochrona budowy powinna podlegać bezpośrednio kierownikowi
budowy.
• Pracownicy ochrony muszą stosować na placu budowy środki ochrony indywidualnej, m.in. hełm ochronny z paskiem podbródkowym,
kamizelkę ostrzegawczą, buty ochronne, a w razie konieczności okulary i rękawice ochronne.

4. Oznakowanie placu budowy

• W celu zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych należy stosować tablice ostrzegawcze i znaki bezpieczeństwa.
• Znaki bezpieczeństwa i tablice ostrzegawcze powinny być usytuowane na wysokości linii środkowej widzenia.


DOBRA PRAKTYKA

 

1. Identyfikacja pracowników – wszyscy pracownicy sił własnych i podwykonawczych muszą posiadać na terenie budowy lub terenie robót imienny identyfikator.

 

2. Kontrola dostępu

• Na terenie budowy, robót, baz sprzętu, wytwórni i kopalni kruszyw zaleca się stosowanie elektronicznej kontroli dostępu
• Elektroniczna kontrola dostępu ma zabezpieczać teren budowy przed wejściem osób nieupoważnionych.
• Elektroniczna kontrola dostępu składa się z karty identyfikacyjnej, czytnika kart oraz kołowrotu lub furty.
• Karta identyfikacyjna może zawierać: fotografię, informacje na temat pracownika, informacje na temat pracodawcy oraz elektroniczny zapis
ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
• Kierownik budowy powinien wyznaczyć spośród kadry nadzorującej administratora kontroli dostępu na budowę, odpowiedzialnego
za nadzór nad przebiegiem procesu kontroli dostępu.
• Wstęp na teren budowy mają jedynie osoby, które przeszły szkolenie informacyjne BHP oraz złożyły wymagane dokumenty BHP.

3. Monitoring

• Na terenie budów, baz sprzętu, wytwórni i kopalni kruszyw budowach oraz w biurach zaleca się stosowanie monitoringu wizyjnego w celu
ochrony mienia.
• Monitoring wizyjny może być wykorzystany jako element uzupełniający kontrolę stanowisk pracy, a także w celu dozorowania miejsc
szczególnie niebezpiecznych.
• Monitoring hybrydowy to sposób na obniżenie kosztów ochrony. Polega on na zainstalowaniu masztów z kamerami CCTV przekazującymi obraz w czasie rzeczywistym do Centrum monitoringu. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej interwencji operator wysyła na budowę patrol interwencyjny.

Zaniedbanie ochrony placu budowy grozi nie tylko utratą mienia ale również może spowodować zagrożenie życia i zdrowia.

Ochrona placu budowy jest bardzo ważnym problemem w procesie realizacji inwestycji. Szczególnie na dużych i bardzo dużych budowach poprawna ochrona jest problemem skomplikowanym. Jej zadaniem jest zabezpieczenie mienia budowy, stworzenie dobrych warunków pracy załodze oraz ochrona jej zdrowia i życia. Wiele zależy od poczucia odpowiedzialności i etyki kierowników budów i dyrektorów wielkich inwestycji.

Obecnie na rynku działa wiele firm ochroniarskich świadczących usługi w zakresie ochrony placów budów. Są to często usługi kompleksowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb danej budowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami w zakresie ochrony placu budowy.

Post a Comment